JESTEŚMY DO TWOICH USŁUG

Wszyscy pracownicy ekip serwisowych VERDOOR zajmują się techniką instalacji bram od blisko 20 lat. Zaufaj naszej praktyce, wykorzystaj doświadczenie i wspólnie z nami rozwijaj swoją firmę.

Sprze­daw­ca bram VER­DO­OR nie musi być eks­per­tem ani za­trud­niać wła­snych mon­ta­ży­stów. Dla au­to­ry­zo­wa­nych dys­try­bu­to­rów VER­DO­OR zapewniamy fa­chowy mon­taż wy­ko­ny­wa­ny przez za­kła­do­we ekipy tech­nicz­ne. Na podstawie zawartej z nami umowy dystrybucyjnej możesz korzystać z opcji dostawy wraz z mon­ta­żem u klien­ta*. Dzięki takiemu rozwiązaniu, w Twoim imieniu, nasz doświadczony serwis dostarczy i zainstaluje bramę u nabywcy. Realizuj szybką sprzedaż, bez przeładunku, składowania, ryzyka uszkodzenia i problemów instalacyjnych. Wysyłasz do nas zamówienie, a my zadbamy o resztę.

Chcesz nauczyć swoich pracowników nowych umiejętności? Dla firm posiadających własne ekipy montażowe przygotowujemy szko­le­nia z za­kre­su in­sta­la­cji bram seg­men­to­wych. Wiemy, że nie masz czasu na wyjazdowe konferencje szkoleniowe i symulowane instalacje. Dlatego nasi technicy serwisowi szkolą Twoich pracowników w trakcie pierwszych montaży. W realnych warunkach budowy Twój zespół, wsparty naszymi doświadczonymi specjalistami, szybko i skutecznie zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu instalacji bram VERDOOR.

Zawsze pomagamy naszym klientom. Na każdym etapie prac budowlanych możesz korzystać z pomocy wykwalifikowanych techników serwisowych. Dla nas nie ma problemów montażowych, których nie da się rozwiązać.

*Usłu­ga mon­ta­żu fa­brycz­ne­go jest do­stęp­na wy­łącz­nie dla dys­try­bu­to­rów z te­re­nu wo­je­wódz­twa ma­zo­wiec­kie­go.